Zmart-artZ cursus Alexandra v.d. Hilst

Zmart-artZ

De Muzehof initieert en ondersteunt ook speciale projecten. Een daarvan is het project Zmart-artZ.

Wat is Zmart-artZ?

In het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit werkt de Muzehof samen met acht scholen in Zutphen, Lochem en omgeving aan het vierjarig project Zmart-artZ. De insteek is cultuureducatie te verweven en verankeren binnen het onderwijs op de scholen. De Muzehof wil hierin een voorwaardenscheppende en faciliterende rol spelen.

De scholen werken op dit moment aan cultuureducatie, meestal vanuit een methode en ter kennismaking met de culturele leefomgeving, soms ter versterking of verbeelding van een thema bij een zaakvak of een actualiteit. Regelmatig halen de scholen culturele activiteiten binnen die worden aangeboden en aanspreken. De scholen willen graag tot een meer geïntegreerd aanbod komen van thema’s, (zaak)vakken, wereldoriëntatie en cultuureducatie. Bovendien willen ze naast kennisoverdracht ook meer aandacht voor het ontwikkelen van (21ste-eeuwse) vaardigheden.

Doel Zmart-artZ

De Muzehof heeft projectsubsidie gekregen voor Zmart-artZ. Daarmee kunnen we kennis ontwikkelen om de gewenste integratie van cultuureducatie mogelijk te maken. Omdat de leerkracht in het project centraal staat, worden scholing en ondersteuning ingezet die aansluiten bij de behoeften van de leerkracht. Doel is de leerkracht op te leiden zodat zij/hij aan de hand van geïntegreerd onderwijs (cultuureducatie/wo, zaakvakken, alle vakken) kan bijdragen aan de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden bij de kinderen, zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen, sociale en culturele vaardigheden, communiceren, kritisch denken creativiteit en ict-geletterdheid. Cultuureducatie wordt ingezet als middel om kennis te vergaren en vaardigheden te ontwikkelen.

Om het doel van het Zmart-artZ-project te bereiken, gaan de leerkrachten en de coaches van de Muzehof als een team samenwerken. Ze zullen hun expertise bundelen om een ondersteunende organisatie- en overlegstructuur te creëren  en programma’s te ontwerpen.

Follow up Zmart-artZ

De deelnemende scholen aan het project en de Muzehof zorgen dat de ontwikkelde kennis en opbrengsten worden geborgd, om zo verder te kunnen uitzetten naar meer scholen in de omgeving. Daarnaast zal de Muzehof het coachings- en scholingsprogramma een duurzame plek geven in de samenwerking met de deelnemende scholen en de andere scholen in Zutphen, Lochem en omgeving.

Meer informatie over Zmart-artZ

Ervaringen met Zmart-artZ: De leerkracht centraal op St. Josephschool in Lochem met project Zmart-artZ

Jesse

Ik heb heel veel geluk dat ik nu op school percussie kan spelen!

Jesse - 9 jaar Theo Thijssenschool Zutphen