Visie en missie

De Muzehof is dé ontmoetingsplek op het gebied van kunst- en cultuureducatie in de regio Zutphen en Lochem. Wat is onze visie en missie?

Visie Muzehof

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Jongeren die nu opgroeien worden opgeleid voor een functie die vaak nog niet bestaat. Een open, kritische houding, de mogelijkheid zaken van verschillende kanten te bezien, zelfkennis, zich kunnen verhouden tot andere zienswijzen; allemaal vaardigheden die worden gestimuleerd door het actief omgaan met kunst en cultuur. Om zich, ook in de toekomst, staande te houden in de samenleving zijn deze vaardigheden onontbeerlijk. Kunst- en cultuureducatie draagt bij aan een inclusieve samenleving waar deelnemers hun plek nemen en begrip kunnen opbrengen voor andere culturen.

Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de bevolking en zijn daarmee van belang voor een goed vestigingsklimaat. Het bezig zijn met kunst en cultuur is voor jongeren en ouderen een manier om zich thuis te voelen in de stad of regio. Om zichzelf een zinvolle dagbesteding te geven en actief te blijven deelnemen aan de maatschappij. Culturele uitingen door amateurs en professionals geven kleur en eigenheid aan een stad.

De gemeentelijke overheid heeft volgens ons een taak in het in stand houden van een cultureel klimaat waarbinnen de bevolking toegang heeft tot kunst en cultuur. Dit is nodig om te voorkomen dat grote groepen anders verstoken blijven van kunst en cultuur. Dit doet zij door goede afspraken te maken met de betrokken partijen binnen de gemeente en hen af te rekenen op de maatschappelijke effecten van hun beleid.

Missie Muzehof

De Muzehof wil als partner van de overheid zorgen voor een goede kennismaking met kunst en cultuur. Als specialist in kunsteducatie is het onze opdracht om, samen met onze samenwerkingspartners, kinderen en jongeren in aanraking te brengen met en op te leiden in kunsteducatieve vaardigheden. Dat doen we door, samen met scholen en andere partners, doorlopende leerlijnen in te richten in de verschillende kunstdisciplines en de kwaliteit van het aanbod te bewaken. Van een brede oriëntatie binnen de scholen tot talentontwikkeling van degenen die weer voorbeeld kunnen zijn voor anderen.

We zien het als onze taak om te verbinden en te regisseren. We zetten onze expertise en ruimtes in als broedplaats voor cultuur(educatie) en ondernemerschap.

Download hier ons Ondernemingsplan 2014-2017 'Verbindingen' (verkorte versie)

Julian Kleijberg

Ja, het is leuk op de Muzehof. Er is altijd een gezellige sfeer.

Julian Kleijberg - 13 jaar, zit op celloles en in de talentenklas