dansers

Visie Muzehof

Visie 
(uit: Ondernemingsplan 2017-2021 'Pracht en Kracht van Cultuur'


In Nederland genieten miljoenen mensen van kunst en cultuur. Zij gaan naar muziekuitvoeringen, het toneel of theater en bezoeken musea e.d. Daarnaast is zo’n 40% van de bevolking boven de 6 jaar zelf actief met kunst bezig, individueel of in verenigingsverband. Een deel ervan volgt lessen of cursussen om zichzelf verder te bekwamen in hun favoriete culturele bezigheid.
Het beeld voor Zutphen, Lochem en regio is niet anders. Duizenden burgers worden bereikt met zeer uiteenlopende cultuureducatieve activiteiten (kinderen en jongeren op de scholen). Kinderen, jongeren en volwassenen volgen lessen en cursussen. Daarnaast is er ook sprake van participatie aan diverse presentaties, voorstellingen en speciale projecten door jong en oud.

Bij dit alles speelt Muzehof direct of indirect een belangrijke rol. Wij zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuuruitingen mensen verrijkt, hen ervaringen biedt die door niets anders in het leven geboden kunnen worden. Het verschaft mensen fantastische mogelijkheden zich uit te drukken, hun identiteit te articuleren en met elkaar te communiceren. Het maakt het leven mooier, waardevoller, draagt bij aan het welzijn en geluk van mensen.

Cultuur heeft het vermogen mensen met elkaar te verbinden en is een krachtig middel om mensen, jong en oud in verschillende maatschappelijke sectoren (domeinen) te bereiken en bij de samenleving te betrekken.

Cultuur biedt, juist in verbinding met andere sectoren, zoals  zorg & welzijn, antwoorden op de vele uitdagingen van onze samenleving. We denken daarbij aan de volgende ontwikkelingen:
-    Andere vormen van cultuureducatie en participatie zijn wenselijk en voor het bereiken van specifieke doelgroepen, zelfs noodzakelijk.
-    De culturele sector wil op nieuwe manieren verbindingen aangaan met andere sectoren en zo de sociale dimensie van cultuurbeleving versterken en bijdragen aan sociale cohesie. Meer wijkgericht werken biedt een goed aanknopingspunt.
-    Talentontwikkeling, creativiteitsontwikkeling is steeds meer onderdeel van de 21ste eeuwse vaardigheden in het onderwijs.
-    Nieuwe ontwikkelingen in de professionele kunsten werken door in de amateurkunst, vormen een belangrijke bron van inspiratie voor vernieuwing.
-    Maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering, gebruik sociale media hebben effect op de inhoud en vorm van cultuureducatie en participatie.
Op basis van eigen ervaringen, observaties – een aantal tendensen op lokaal niveau:
-    Gemeenten manifesteren zich meer en meer als partner.
-    Gemeenten hechten aan cultuurdeelname door iedereen.
-    Aandacht voor culturele diversiteit en identiteit is noodzakelijk en extra investering in het betrekken van kwetsbare burgers, nieuwkomers e.d. is daarbij van belang.
-    Organisaties en initiatiefnemers die een rol spelen op het gebied van kunst en cultuur, kunnen nog meer dan nu in samenwerkingsverbanden gezamenlijk optrekken).
-    Groei van de groep ouderen; met name in regio Zutphen en Lochem is er een relatieve stijging van het aantal ouderen ten opzichte van de jeugd.
-    Organisaties in de culturele sector, waar onder Muzehof, hebben – als basisinstelling – een maatschappelijke taak die gericht is op laagdrempeligheid, dienstverlening aan alle burgers, dwarsverbindingen sectoren, inspelen op gemeentelijk beleid.
-    Organisaties staan voor de uitdaging ondernemend te opereren; in verschillende, nieuwe, markten actief zijn, werken aan productinnovatie en afzet met financieel rendement realiseren.
-    Noodzaak tot flexibilisering van organisaties.

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!