Diabolo in schoolvoorstelling

Overzicht financieel

Financiën voor cultuuronderwijs in primair onderwijs

Het rijk stelt voor scholen in het primair onderwijs standaardbudgetten voor cultuureducatie beschikbaar. Jaarlijks kunnen deze bedragen veranderen. Welke budgetten zijn er?

Lumpsum

De lumpsum is een budget dat scholen ontvangen van het ministerie van OCW voor alle kosten. In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling.

Schoolbesturen hebben hiermee een grotere bestedingsvrijheid gekregen. Ze kunnen hun beleid beter op de situatie van de school afstemmen en er is maatwerk voor leerlingen mogelijk. De besturen moeten verantwoording afleggen over hun keuzes aan personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.

Dit geld mag, behalve aan cultuuractiviteiten, ook worden gebruikt voor de aanschaf van een methode, materiaal of bij-/nascholing van het personeel over cultuureducatie.

Voor cultuur is in de lumpsum via het programma van eisen (PvE) geld gereserveerd.

  • Dit gebeurt onder de naam Culturele vorming (voorheen VELO).
  • Het wordt berekend per school en uitgekeerd per bestuur.
  • Het is niet geoormerkt.
  • Het bestuur verdeelt en verantwoordt de gelden.
  • Er is per schooljaar beschikbaar: € 105,31 per school en € 4,39 per leerling.

Cultuureducatie in de prestatiebox: 2012-2020

Bovenop de lumpsum (voor personeel en materialen) is er voor basisscholen jaarlijks geld beschikbaar via de zogenoemde prestatiebox. Scholen kunnen dit geld naar eigen inzicht gebruiken voor cultuureducatie, maar ook voor taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Het prestatiedoel van cultuureducatie is om de samenhang binnen leergebieden en kunstzinnige oriëntatie te vergroten en om de kwaliteit te verhogen.

Budget

De regeling geldt tot 2020 en het bedrag wordt jaarlijks bekendgemaakt. Het budget voor het schooljaar 2019-2020 is € 15,82 per leerling. Dit bedrag is inclusief 3 euro per leerling voor museumbezoek, zodat iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum kan. De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag. In november wordt 45,4 procent uitbetaald, en in maart 54,6 procent.

Verantwoording besteding

Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de prestatiebox besteden: aan cultuureducatie, taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en/of professionalisering van leraren en schoolleiders. Ze zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te vermelden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.

Wanneer je het geld uit de lumpsum en prestatiebox gebruikt, dan heb je:

  • € 20,21 per leerling en
  • € 105,31 per school.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de website van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).
https://www.lkca.nl/geldzaken/lumpsum-en-prestatiebox/

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!