Financieel: Rijksoverheid

Financiën voor cultuuronderwijs in primair onderwijs

Vanuit de rijksoverheid

1. Lumpsum

De lumpsum is een budget dat scholen ontvangen van het ministerie van OCW voor alle kosten. In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling. Meer informatie

Schoolbesturen hebben hiermee een bestedingsvrijheid gekregen. Ze kunnen hun beleid beter op de situatie van de school afstemmen en er is maatwerk voor leerlingen mogelijk. De besturen moeten verantwoording afleggen over hun keuzes aan personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.

In de lumpsum is een apart, vrij te besteden bedrag opgenomen voor culturele vorming (vanuit de oorspronkelijke Londo). Dit geld kan besteed worden aan bijvoorbeeld culturele activiteiten, de aanschaf van een methode en materiaal of scholing van personeel.
Iedere school ontvangt in 2023:

  • Per kalenderjaar per school: €111,53
  • Per leerling: €4,65

Ander rijksgeld voor cultuuronderwijs viel tot vorig schooljaar onder ‘de prestatiebox’. Vanaf dit jaar vallen deze gelden echter ook onder de lumpsum.
Het gaat om een bedrag van €16,86 per leerling (incl. De oorspronkelijke 3,- voor museumbezoek). Het bedrag komt binnen bij het schoolbestuur, die de besteding ervan verantwoordt in een jaarverslag. Het ministerie van OCW monitort of scholen het geld gebruiken voor cultuureducatie. 

Verantwoording besteding
Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de prestatiebox besteden: aan cultuureducatie, taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en/of professionalisering van leraren en schoolleiders. Ze zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te vermelden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.
Wanneer je het geld uit de lumpsum en prestatiebox gebruikt, dan heb je

  • € 21,51 per leerling en
  • € 111,53 per school.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de website van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

2. Werkdrukverlagende middelen

Leerkrachten ervaren regelmatig een te hoge werkdruk. Om hieraan tegemoet te komen, ontvangt een school in schooljaar 2022-2023:

  • per leerling €265 voor BO en
  • €403 voor SBO. 

Scholen zijn vrij om dit budget naar eigen inzicht te besteden. Een van de manieren is het aanstellen van vakleerkrachten voor kunstzinnige oriëntatie. Zowel de schoolleiding als het schoolbestuur verantwoordt de besteding van het budget. Meer informatie.

3. Nationaal Programma Onderwijs?(NPO)

In het schooljaar 2022-2023 krijgt elke school per leerling ongeveer €500,-  minimaal voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het schoolteam bepaalt met een schoolscan hoe de leerlingen ervoor staan en welke aanpak voor de coronavertragingen nodig is. De school formuleert vervolgens doelen en kiest uit een menukaart om passende, kansrijke interventies in het schoolprogramma uit te voeren. Onder doeleinde C ‘sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen’ valt cultuureducatie. Dit betekent dus dat de school extra geld kan inzetten voor cultuureducatie. De school is vervolgens vrij om het type activiteiten te bepalen. Wel moet het achterliggende doel zijn dat cultuureducatie effect heeft op de schoolprestaties. Meer informatie.

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!